Kết quả update ngày 2/2/2023

Do có nhiều việc đột xuất nên tạm thời chỉ chỉnh sửa qua loa được vài cái. Nhưng đại thể là đã có thể post truyện xem liền mạch không cần xem từng post gây khó chịu như trước. Còn mấy điểm như sau chưa được. admin@truyenqt.com Khi site sập cũng có vài bạn đã…